Voorwaarden 2024 Psychologenpraktijk ZuidWest

Vergoedingen voor kinderen en jeugd (wijzigingen voorbehouden)

Per 1 januari 2015 vergoeden de gemeenten (jeugd tot 18 jaar (en jeugd in zorg tot 23 jaar)) de kosten van de sessies psychologische hulp, volledig. Wij hebben een contract afgesloten voor alle gemeenten in de provincie Friesland. Zorg voor kinderen en jeugd wordt in principe vergoedt, mits de verblijfplaats van de gezaghebbende ouder van het kind in de provincie Friesland is. Er is een verwijzing nodig van de huisarts, GGD-arts, medisch specialist of het gebiedsteam nodig om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. 

Vergoedingen voor volwassenen (wijzigingen voorbehouden)

Voor cliënten die 18 jaar of ouder zijn, wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, declareren wij de sessies rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. In het geval we geen contract hebben, dan ontvangt u zelf de factuur van de betreffende consulten en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar of er een contract is en naar de hoogte van de vergoeding. In de meeste gevallen wordt deze factuur grotendeels vergoed. 

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoedt de verzekering pas zodra het eigen risico is overschreden. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 385. Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is een nieuwe manier waarop de zorg in de ggz berekend en vergoed wordt. Met het zorgprestatiemodel is er minder administratieve last voor de behandelaar en er is meer inzicht voor de cliënt. U kunt op de rekening van ons en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u bent behandeld en welke tijd daar aan gekoppeld is. 

Op de rekening vindt u zorgprestaties, in de vrijgevestigde setting zijn er vier zorgprestaties:

  • consult diagnostiek: de behandelaar onderzoekt wat er precies aan de hand is, om zo goed zicht te krijgen op de problematiek en om daar een passende behandeling bij te kunnen adviseren

  • consult behandeling: de behandeling heeft als doel om uw psychische klachten beter hanteerbaar te maken

  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega

  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen (echter werken wij in onze praktijk alleen op onze locatie en zult u deze prestatie niet terugzien op uw rekening)

Welk tarief gehanteerd wordt, is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. 

Voorheen betaalde u per jaar één keer uw eigen risico, met het nieuwe zorgprestatiemodel betaalt u per kalenderjaar uw eigen risico. Als uw behandeling dus over twee kalenderjaren verspreid is, dan zult u twee keer uw eigen risico moeten betalen. Voor meer informatie over de vergoedingen en het eigen risico adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

In de eerste twee sessies wordt gekeken of u bij ons aan het juiste adres bent of dat het beter is dat we u doorverwijzen of terugverwijzen naar de huisarts. Psychologische zorg wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als er sprake is van een DSM 5 classificatie. Mocht blijken dat er geen sprake is van een DSM 5 classificatie, dan kunt u ervoor kiezen om het traject te beëindigen of het traject voort te zetten en zelf de behandeling te bekostigen. 

Lees hier meer informatie over het zorgprestatiemodel en wat dit voor u als cliënt betekent.

Mocht u het gehele traject zelf willen betalen, dan kunt u het beste contact met ons opnemen om de tarieven te bespreken. In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar. 

Annuleren

Annuleren van afspraken minimaal 48 uur van tevoren is zonder kosten. Bij annuleren minder dan 48 uren van tevoren wordt maximaal 50% van het tarief in rekening gebracht. Het tarief is afhankelijk van het type zorgprestatie, duur van het consult en beroep van de behandelaar, wij hanteren de NZa-tarieven. Deze factuur dient u zelf te voldoen, wij kunnen dit niet declareren bij de zorgverzekeraar. 

Belangrijk

Gegevens die worden verzameld ten behoeve van onderzoek/ behandeling worden opgeslagen in een vertrouwelijk dossier. Als cliënt hebt u het recht op inzage, correctie en blokkering van deze rapportage. De wettelijk bepaalde bewaartermijn voor uw gegevens is 20 jaar. 

Psychologenpraktijk ZuidWest voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars en gemeenten stellen aan kwalificaties en registraties (lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)).

Psychologenpraktijk ZuidWest is daarnaast gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals beschreven in de beroepscode (NIP), de wet en de Jeugdwet. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daarvoor toestemming is verleend door cliënt. 

Klachtenregeling NIP is van toepassing.